Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE). BCN VISIONA TV SL informa que és titular del lloc web http://www.visiona.tv/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei. BCN VISIONA TV SL informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és BCN VISIONA TV SL, amb CIF B60425238 i domicili social al C/CARRER CARME KARR, 13 LOC B 08034, BARCELONA, inscrit al Registre Mercantil, en el tom…, foli…, fulla… I inscripció… La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@visiona.tv.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de BCN VISIONA TV SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de BCN VISIONA TV SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BCN VISIONA TV SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per BCN VISIONA TV SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per BCN VISIONA TV SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

BCN VISIONA TV SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BCN VISIONA TV SL declara que ha adoptar totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BCN VISIONA TV SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

BCN VISIONA TV SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament d’altres de posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BCN VISIONA TV SL amb CIF B60425238 i domicili al C/CARME KARR, 13 LOC B 08034, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establers entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, BCN VISIONA TV SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i a la relació contractual que mantenim amb vostè.

BCN VISIONA TV SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que BCN VISIONA TV SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment exercit pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic: info@visiona.tv

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

BCN VISIONA TV SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BCN VISIONA TV SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant a la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de BCN VISIONA TV SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BCN VISIONA TV SL. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, pel seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués  instal·lat a les pàgines de BCN VISIONA TV SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

BCN VISIONA TV SL es reserva, igualment, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les condicions presents.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts sotmetran els seus conflictes a arbitratge o aniran a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BCN VISIONA TV SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.